Rss

  • google

προς Επιτροπή προσλήψεων στην Εθνική Τράπεζα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ.

Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 , Ειδ.Αρ. 6162 μέλος  Ο.Ι.Υ.Ε. &   Ε.Κ.Α.

Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β & Μάρνη, 10433 ΑΘΗΝΑ, Web:  sydaptt.org     Email:  sydaptt@gmail.com

Επιτροπή προσλήψεων στην Εθνική Τράπεζα

19/5/2018

Συνάδελφοι, -ισσες,

Με την Πράξη Διοικήσεως με αριθ. 138 της 12.04.2018 συστάθηκε επιτροπή με σκοπό τη προκήρυξη πρόσληψης υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού, που θα διεξαχθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο (από την έκδοσή της) για την κάλυψη αναγκών 35 Μονάδων του δικτύου της Τράπεζας.

Με δεδομένο ότι στη Τράπεζα εργάζονται περίπου 1300 εργαζόμενοι μέσω τρίτων εταιρειών με προϋπηρεσία εντός της Τράπεζας μέχρι και 21 χρόνια, το Σωματείο μας απέστειλε επιστολή προς τη επιτροπή προσλήψεων και το Δ.Σ. της Τράπεζας ζητώντας το αυτονόητο:

Να εκμεταλλευτεί η Τράπεζα την μακροχρόνια εμπειρία και γνώση των συναδέλφων και να την αξιοποιήσει για τις ανάγκες της. Ο διαγωνισμός  προσλήψεων να διενεργηθεί κατά προτεραιότητα για τους συναδέλφους και συναδέλφισσες που ήδη υπηρετούν στη Τράπεζα.

Σας επισυνάπτουμε τις παραπάνω επιστολές στις οποίες δυστυχώς δεν έχουμε λάβει απάντηση.

 

Το Δ.Σ.

______________________________________________________________________________________________________________________________

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ.

Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 , Ειδ.Αρ. 6162

μέλος Ο.Ι.Υ.Ε. & Ε.Κ.Α.

Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β & Μάρνη, 10433 ΑΘΗΝΑ, Email: sydaptt@gmail.com

09.05.2018

Προς: Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του
Ομίλου
Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής
Γενικό Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών
Στέλεχος 2 ου κλιμακίου ευθύνης Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών,
Βοηθό Γενικό Διευθυντή Δικτύου
Διευθυντή της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και
του Ομίλου

Επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού
της Τράπεζας και του Ομίλου
Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της
Τράπεζας και του Ομίλου

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Με την Πράξη Διοικήσεως με αριθ. 138 της 12.04.2018 συστάθηκε επιτροπή με
σκοπό τη προκήρυξη πρόσληψης υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου
Προσωπικού, που θα διεξαχθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο (από την έκδοσή
της) για την κάλυψη αναγκών 35 Μονάδων του δικτύου της Τράπεζας.
Με τη παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη το γεγονός ότι σε
Διευθύνσεις της Εθνικής Τράπεζας υπηρετούν επί σειρά ετών περίπου 1300
εργαζόμενοι και εργαζόμενες μέσω τρίτων εταιρειών. Οι εν λόγω συνάδελφοι
εργάζονται σε διευθύνσεις όπως:
 Νομικών Υπηρεσιών
 Καρτών
 Ψηφιακών Καναλιών
 Προμηθειών
 Λειτουργιών και Υποδομών Πληροφορικής Ομίλου
 Λειτουργιών και Διαχείρισης Έργων
 Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Δανείων Λιανικής
 Στρατηγικού Σχεδιασμού & Στήριξης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής
 Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής
 Ασφαλιστικών Οργανισμών Προσωπικού ΕΤΕ
και τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν: έλεγχο φακέλων πλειστηριασμών,
έλεγχο στοιχείων στεγαστικών δανείων, εργασίες λογιστηρίου, έλεγχο
εμβασμάτων, διαδικασίες σύνταξης και αποστολής αλληλογραφίας με
καταστήματα και πελάτες, ενημέρωση οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών,
προγραμματισμό μηχανογραφικών ροών, χειρισμό Πληροφοριακών
Συστημάτων της Τράπεζας, ανίχνευση απατηλών συναλλαγών, επαλήθευση
αμφισβητούμενων συναλλαγών, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών για Κάρτες,
Internet Banking, κ.α.

Πολλοί εξ αυτών διαθέτουν υψηλά τυπικά προσόντα όπως πτυχία
Πανεπιστημιακών Σχολών της Ελλάδας, αναγνωρισμένα πτυχία από
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού ή/και πτυχία του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου. Σημαντικός αριθμός δε κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών και διδακτορικά διπλώματα.
Το σύνολο των εργαζομένων αυτών καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετα
καθήκοντα του τραπεζικού τομέα και για τον λόγο αυτό έχουν εκπαιδευτεί από
τους υπαλλήλους της Τράπεζας σε ειδικά χρηματοπιστωτικά θέματα. Έχουν δε
παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια που έχουν οργανωθεί κατά καιρούς από την
Εθνική Τράπεζα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να καλυφθούν κενά
στο οργανόγραμμα της Τράπεζας, τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα επίβλεψης
και προϊσταμένου τμήματος ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των
μονάδων.
Με δεδομένη τη πολύχρονη προϋπηρεσία τους – σε ορισμένες περιπτώσεις
άνω των 20 ετών – εντός της Τράπεζας έχουν συσσωρεύσει πολύτιμη
εργασιακή εμπειρία πάνω στα ορισμένες φορές περίπλοκα θέματα που
ανακύπτουν σε μία τράπεζα του μεγέθους της Εθνικής. Φέρουν ένα πολύτιμο
φορτίο γνώσης πάνω στις λειτουργικές διαδικασίες του οργανισμού της
Τράπεζας και έχουν αναπτύξει τη προσαρμοστικότητα που απαιτεί ένα μεγάλος
οργανισμός.
Έχουν αποδείξει ότι ανταποκρίνονται με απόλυτη επιτυχία σε συνθήκες υψηλού
φόρτου εργασίας έχουν αναλάβει και έχουν φέρει εις πέρας εργασίες οι οποίες
απαιτούν φιλοπονία, υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας,
Η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού για τη κάλυψη αναγκών της Τράπεζας θα
αποφέρει σημαντικά οφέλη για τον οργανισμό αφού θα μειώσει μέχρι
μηδενισμού την ανάγκη εκπαίδευσης αυτού του προσωπικού στα νέα του
καθήκοντα. Αυτό θα επιφέρει αφενός εξοικονόμηση σε χρόνο και αφετέρου την
άμεση εξυπηρέτηση των μονάδων στις οποίες θα υπηρετήσουν.
Η Τράπεζα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί προς το συμφέρον της την γνώση που
έχει μεταδώσει σε όλους αυτούς τους υπαλλήλους κατά την πολύχρονη
διάρκεια της εργασίας τους. Επιπρόσθετα με τη μετακίνηση των συναδέλφων
αυτών σε διαφορετική μονάδα της Τράπεζας θα υπάρξει η αναγκαία ώσμωση
εμπειρίας και γνώσης οι οποίες όταν διοχετεύονται σωστά έχουν σαν
αποτέλεσμα την άριστη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών. Η αλληλεπίδραση

εμπειρίας και γνώσης από υπαλλήλους με διαφορετικές διαδρομές εντός της
Εθνικής Τράπεζας μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο της καινοτομίας που θα
οδηγήσει τη Τράπεζα στη πρωτοπορία των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας.
Ζητάμε να υπάρξει πρόβλεψη ώστε στον διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί να
μην υπάρχουν ρήτρες που εμποδίζουν τη συμμετοχή των εργαζόμενων μέσω
τρίτων εταιρειών να συμμετέχουν σε αυτόν, όπως π.χ. όριο ηλικίας.
Ζητάμε να αναγνωρίζεται ως εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα η ύπαρξη
προϋπηρεσίας εντός της Εθνικής Τράπεζας. Ο διαγωνισμός θα πρέπει να
διενεργηθεί κατά προτεραιότητα για τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες
που ήδη υπηρετούν στη Τράπεζα και μόνον εφόσον δεν συμπληρωθεί ο
αναγκαίος αριθμός προσωπικού να αναζητηθούν άλλοι υποψήφιοι.
Ζητάμε τα παραπάνω να συζητηθούν στην επιτροπή που έχει ήδη συσταθεί και
να γίνει εξέταση των αιτημάτων μας σε βάθος.
Ζητάμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσλήψεων τηρώντας απαρέγκλιτα τους
κανόνες διαφάνειας ώστε να εμπεδωθεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και
δικαιοσύνης.
Τέλος ζητάμε να οριστεί συνάντηση της επιτροπής με εκπροσώπους του Δ.Σ.
του Σωματείου μας ώστε να σας εκθέσουμε αναλυτικότερα τις θέσεις μας για το
συγκεκριμένο ζήτημα, να απαντήσουμε ολοκληρωμένα σε ενδεχόμενα
ερωτήματα και να εξηγήσουμε σαφέστερα τις αιτίες που δικαιολογούν απόλυτα
τις θέσεις μας.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Γιώργος Καπετανάκης Βασιλική

Χριστοπούλου

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γιώργος Καπετανάκης 2103349765 (19765), 6977 741 228,
Βασιλική Χριστοπούλου 2109503082 (23082), 6976 685 485
Email: vhrist@nbg.gr, Kapetanakis.Georg@nbg.gr, sydaptt@gmail.com

Comments are closed.