Rss

  • google

Ανακοίνωση – Συνάντηση με κ. Εκτελεστικό Διευθυντή ICAP

Συνάδελφοι, -ισσες,

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013 το Δ.Σ. του συλλόγου μας συμμετείχε σε συνάντηση στα γραφεία της ICAP ανταποκρινόμενο σε πρόσκληση του κ. Θοδωρή Τόλλη, Εκτελεστικού Διευθυντή της ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS, ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS και προέδρου της ΕΝ.ΙΔ.Ε.Α. (Ένωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης).

Το θέμα της συνάντησης ήταν «Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης: Προκλήσεις – Ευκαιρίες». Ο κ. Τόλλης ανέπτυξε το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην χώρα μας σχετικά με τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ν. 2956/2001, ν. 3846/2010) καθώς και την κοινοτική οδηγία 104/2008, αναφερόμενος στην αρχή της ίσης μεταχείρισης η οποία διέπει το παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο.

Έγινε εκτενής αναφορά σε μελέτη που εκπονήθηκε από γνωστή συμβουλευτική εταιρία (Boston Consulting Group) με τίτλο «Adapting to change», με σκοπό να εκτιμηθεί η συνεισφορά της λειτουργίας των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης ως παράγοντας διευκόλυνσης προσαρμογής στις αλλαγές.

Μεταξύ των διευκολύνσεων είναι και η δυνατότητα που παρέχεται στις επιχειρήσεις να μην εμφανίζουν αυξημένες τιμές σε δείκτες όπως ο ‘head count’ (πλήθος προσωπικού). Αντί να προβούν σε προσλήψεις έχουν την επιλογή να απασχολούν προσωπικό που τους παρέχεται μέσω Ε.Π.Α. (Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης)  ώστε στους ισολογισμούς τους να μην εμφανίζεται αυξημένο το μισθολογικό κόστος.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό των εταιρειών, όπως παρουσιάζεται στην μελέτη, η ύπαρξη προσωρινά απασχολούμενων δεν τις αποτρέπει από την δημιουργία μόνιμων θέσεων απασχόλησης. Εξάλλου το μοντέλο της προσωρινής απασχόλησης χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο και δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι η εξαίρεση.

Θέση του κου Εκτελεστικού Διευθυντή είναι ότι πρέπει να προωθηθούν θεσμοί οι οποίοι να ενισχύουν την δικαιοσύνη και να μπουν φραγμοί στην απληστία και την αδιαφάνεια οι οποίες κυριαρχούν όταν υπάρχει έλλειψη κανόνων.

Από την πλευρά του ΔΣ του ΣΥΔΑΠΤΤ επισημάναμε στον κ. Τόλλη ότι το παρόν νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα ορίζει ότι μετά την παρέλευση 36μηνου υπάρχει η υποχρέωση της πρόσληψης του εργαζομένου από τον έμμεσο εργοδότη, την τράπεζα ή την ασφαλιστική εταιρεία εν προκειμένω, κάτι το οποίο καταφανώς παραβιάζεται για το σύνολο σχεδόν των 1506 εργαζόμενων που εργάζονται στην Εθνική μέσω εταιρειών για χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο των 36 μηνών (ακόμα και δεκατέσσερα (14) χρόνια!).

Από την πλευρά της εταιρείας υποστηρίχθηκε ότι η δική μας σχέση εργασίας δεν υπόκειται στο παραπάνω πλαίσιο αλλά ότι πρόκειται για συμβάσεις outsourcing. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν κατανοούμε την αναγκαιότητα ανάλυσης, περιγραφής και της πρόσκλησης σε συζήτηση σε σχέση με το πλαίσιο αυτό αφού δεν μας αφορά.

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, για την οποία δόθηκε η εντύπωση ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας της εταιρείας έναντι των υπαλλήλων της, δεν βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση των προσωρινά απασχολούμενων στην ΕΤΕ (ούτε στις υπόλοιπες τράπεζες).  Δεν συνάδει με την πραγματικότητα που βιώσαμε και βιώνουμε καθημερινά αφού, μεταξύ άλλων, δεν καταβάλλονται οι ίδιες αμοιβές, τόσο στον βασικό μισθό όσο και στα επιδόματα, δεν τηρείται το ίδιο ωράριο εργασίας, δεν δίνεται ο ίδιος αριθμός αδειών κλπ.  Σύμφωνα με κανόνες της κοινής λογικής δεν συντρέχει αρχή ίσης μεταχείρισης όταν:

Ενώ τονίζεται από την εργοδοσία η αναγκαιότητα ύπαρξης πιστοποίησης τεχνογνωσίας των υπαλλήλων της,. η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να καταβάλει σχετικό επίδομα σε περίπτωση απόκτησης πιστοποιητικού καθώς θα το εκτιμούσε ως προσωπική αναζήτηση και όχι ως λόγο επιβράβευσης του εργαζόμενου!

Ενώ τονίζεται η ανάγκη επιμόρφωσης των υπαλλήλων, αναφέρθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια που μόνο supervisors παρακολούθησαν επί αμοιβή και όχι το σύνολο των υπαλλήλων που προφανώς δεν συγκεντρώνουν εξίσου το ενδιαφέρον της εταιρείας!

Ο μέσος όρος δελτίων αξιολόγησης των υπαλλήλων είναι προϊόν αυθαίρετης υποκειμενικής κρίσης εκπροσώπων της εταιρείας, οι οποίοι ουδεμία επαφή έχουν με το χώρο καθημερινής εργασίας και παροχής έργου των εργαζόμενων.

Και εν τέλει όταν ευθαρσώς δηλώνεται προς αιτιολογία απόλυσης υπαλλήλου το παρακάτω: «Δεν την συμπαθούσαν οι συνάδελφοί της».

Με αφορμή αυτά τα ενδεικτικά παρατιθέμενα, εύλογες απορίες εγείρονται όσον αφορά στην αξιοπιστία των διαδικασιών λειτουργίας και στην ευθυκρισία της εταιρείας.

Η Ελλάδα τελικά τείνει να γίνει η εξαίρεση αφού σε άλλες χώρες τις Ευρώπης οι αμοιβές των προσωρινά απασχολούμενων είναι ίσες αλλά σε κάποιες χώρες μεγαλύτερες των τακτικών υπαλλήλων με το σκεπτικό ότι πρέπει να αντισταθμιστεί η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα που ενυπάρχει στην συγκεκριμένη σχέση απασχόλησης.

Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μειώνουν το head count με τον θεσμό της προσωρινής απασχόλησης είναι πράγματι από τους γνωστούς τρόπους να παρουσιάζονται οι εταιρείες εύρωστες και να δίνουν μια παραπλανητική εικόνα στους υποψήφιους επενδυτές. Είναι άλλη μία πλευρά της εικονικής πραγματικότητας που έχει να μας προσφέρει ο κόσμος του επιχειρείν .

Μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους η θέση περί της αναγκαιότητας ύπαρξης κανόνων και για αυτό ενημερώσαμε την πλευρά της εταιρείας ότι προτιθέμεθα να καταθέσουμε πρόταση Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας η οποία να θέτει όρια και κανόνες αμοιβαία αποδεκτούς. Ευελπιστούμε ότι η ενέργειά μας αυτή θα βρει ανταπόκριση από την ICAP αλλά και από όλες τις εταιρείες του κλάδου και όσες συμμετέχουν στην ΕΝ.ΙΔ.Ε.Α. πρόεδρος της οποίας είναι ο κ. Τόλλης.

Έγινε αναφορά από την πλευρά μας στο ζήτημα παροχής άδειας για συνοδεία συγγενούς α΄ βαθμού στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει θεραπεία με χημειοθεραπεία. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με την θέση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας ότι ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το νοσοκομείο προκειμένου να δοθεί η αιτούμενη άδεια.

Το σημαντικότερο ζήτημα του Σωματείου παραμένει το θέμα των απολύσεων από την Εθνική Τράπεζα. Δεν διαψεύστηκε ότι η εντολή απομάκρυνσης εργαζόμενου προέρχεται από την Τράπεζα, η οποία δείχνει την πόρτα εξόδου σε συναδέλφους που απασχολεί επί σειρά ετών με τους χαμηλότερους μισθούς και τους ανταμείβει με τον χειρότερο τρόπο για την ευσυνειδησία τους.

Ζητάμε την ανάκληση των απολύσεων όλων των συναδέλφων. Η ICAP είναι κερδοφόρα εταιρεία ακόμα και μέσα στην κρίση. Η δική μας εργασία είναι που φέρνει τα κέρδη χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη για απόκτηση τεχνογνωσίας ή για ανάληψη ρίσκου σε επενδύσεις. Για τον μεσάζοντα τα κέρδη, για τον εργαζόμενο η ανεργία. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια να παρακολουθούμε έναν έναν συνάδελφο να σπρώχνεται στην ανεργία, περιμένοντας να έρθει αργά ή γρήγορα η σειρά μας.

Το ΔΣ του ΣΥΔΑΠΤΤ είναι πάντα ανοικτό στον διάλογο και θα ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε πρόσκληση. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να παλέψουμε για το δικαίωμά μας στην εργασία, για το δικαίωμα μας στη ζωή.

To ΔΣ του Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

Comments are closed.